Spracúvanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „GDPR“)

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

 

Zásady ochrany osobných údajov (.pdf 115 kB)

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Úradovňa plus, s.r.o.

sídlo: Jarková 14, 080 01 Prešov

IČO: 51329182

 

Vyhlásenie prevádzkovateľa

Spoločnosť Úradovňa.sk, s.r.o. ( ďalej ,,prevádzkovateľ“ ) vyhlasuje, že má zavedenú štandardnú a špecifickú  ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizáciu množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA – DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese dpo@uradovna.sk alebo poštou na adresu:

 

Zodpovedná osoba

Úradovňa plus, s.r.o.

Jarková 14

080 01 Prešov

obálku označiť  „NEOTVÁRAŤ“ !

 

DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb a to najmä zamestnancov, klientov a zamestnancov klientov.

 

POVERENÉ A OPRÁVNENÉ OSOBY

Prevádzkovateľ na základe organizačného členenia, pracovného zaradenia a z toho vyplývajúcich pracovných povinností určil  oprávnené a poverené osoby spracúvaním osobných údajov. Tieto osoby sú náležite preškolené, poučené o mlčanlivosti a oboznámené s internými predpismi o spracúvaní osobných údajov.

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov hlavne pre potreby personalistiky a mzdy. V pozícii sprostredkovateľa je účel vymedzený poskytovaním služieb v oblasti personalistiky a miezd, ktorý sa riadi osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, predpismi o zdravotnom poistení, sociálnom poistení, starobnom dôchodkovom sporení, doplnkovom dôchodkovom sporení, o dani z príjmov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi z oblasti personalistiky a miezd.

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRAÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZMLUVY

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZÁKONA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Najmä podľa :

Z. 311/2011 Z. z. -Zákonník práce, v znení neskorších predpisov,

Z. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,

Z. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Z. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

Z. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení a o zmene zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR)

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vykonávaním činnosti spracúva bežné aj osobitnú kategóriu osobných údajov týkajúcich sa zdravia. Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov je prelomený  Čl. 9 ods. 2  písm. b).

 

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah spracúvaných osobných údajov stanovujú osobitné právne predpisy a v prípadoch kedy tento rozsah nie je určený, spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v minimálnom rozsahu nutnom na dosiahnutie cieľa ( účelu spracúvania ). V pozícii sprostredkovateľa spracúva osobné údaje v rozsahu určenom v zmluve o spracúvaní.

 

PREVÁDZKOVATEĽ V POZÍCII SPROSTREDKOVATEĽA

Prevádzkovateľ vykonáva na základe rámcových zmlúv služby pre svojich klientov. Keďže pri týchto službách spracúva osobné údaje dotknutých osôb v mene iného prevádzkovateľa, stáva sa podľa Čl. 28 Sprostredkovateľom spracúvania. Ako sprostredkovateľ má uzavreté zmluvy o spracúvaní osobných údajov so všetkými prevádzkovateľmi, v ktorých určil prevádzkovateľ predmet, dobu spracúvania, povahu a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

Prevádzkovateľ využíva externé služby aplikačného hostingu a cloudové služby Microsoft.  S dodávateľom týchto služieb má uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej určil predmet, dobu spracúvania, povahu a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov, v prípade súhlasu  po dobu na ktorý bol súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený alebo do jeho odvolania. V pozícii sprostredkovateľa uchováva osobné údaje iných prevádzkovateľov podľa podmienok stanovených v zmluve o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.

 

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba môže žiadosť o prístup k osobným údajom zaslať e-mailom na adresu dpo@uradovna.sk, alebo poštou na adresu: Zodpovedná osoba, Úradovňa plus, s.r.o., Jarková 14, 080 01 Prešov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba má právo, aby osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, boli vymazané, avšak za presne stanovených podmienok. Ak dotknutá osoba, ktorá prevádzkovateľovi udelila súhlas so spracúvaním údajov, požiada o ich výmaz, prevádzkovateľ tak učiní bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu.

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov ak napadne správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo je spracúvanie protizákonné, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje dotknutej osoby na účel spracúvania, na ktorý ich získala.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje ktoré sa jej týkajú a poskytla ich prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov ak sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

Dotknutá osoba má právo na to aby sa na ňu nevzťahovalo  rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vytvoril politiku bezpečného spracúvania osobných údajov, ktorou určil základné pravidlá pre zodpovedný prístup k procesom, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na bezpečné a správne spracúvanie osobných údajov. Prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktorých dodržiavaním minimalizuje možnosť vzniku nebezpečných situácií a bezpečnostných incidentov. Tieto opatrenia sú deklarované  v smernici  pre spracúvanie osobných údajov, ktorá je interným dokumentom prevádzkovateľa a každá oprávnená a poverená osoba je s touto smernicou oboznámená.

 

©2017-2020 Úradovňa.sk

|

created by: fimes:art s.r.o.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Spracúvanie osobných údajov.